Клиенти


Старт АД - гр.Добрич

Метал АД - гр.Варна

Балконф ЕООД-гр.Балчик,

Делфи Прим АД-гр.Добрич,

Булмат ООД-гр.Добрич,

Катина ЕТ-гр.Добрич,

Никосхранинженеринг ООД - гр.Добрич,

Птицекланица АД - гр.Добрич,

Фолиарт ООД- гр.Добрич,

Ксела България ЕООД - гр.Добрич,

БМК Секвоя ООД - гр.Добрич,

Пластхим - гр.Варна,

Бряст АД - гр.Добрич,

Захарни Изделия - Варна ООД- гр.Балчик,

Язаки България ЕООД - гр.Ямбол,

Хаят Кемикъл ООД- гр Варна,

Тукай България ЕООД - с.Айдемир община Силистра

и други.